انجمن برگزار کنندگان همایشهای اقتصادی ایران

‌● انجمن برگزار کنندگان همایشهای اقتصادی ایران تاسیس میشود .

درخواست تاسیس این تشکل فراگیر بصورت همزمان در چندین وزارتخانه و نهاد مسئول ثبت گردید و مراحل قانونی در جریان است ‌.

از مهمترین اهداف این انجمن سازماندهی و توسعه سمینارها ، همایشها ، کنفرانسها ، نشستهای مشترک با هیاتهای خارجی و تسهیل حضور مدیران ایرانی در همایشهای خارجی و توسعه همکاری و هم افزایی در این زمینه با کلیه وزارتخانه های اقتصادی و سازمانها و تشکلهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی میباشد .
تلاش در جهت استفاده تخصصی و بهینه از توانمندی های مجموعه ها و نهادهای اقتصادی در همایشها جهت افزایش تعاملات فعالان اقتصادی و کمک به مجریان برگزار کننده نمایشگاهها جهت افزایش بهره وری های علمی و تجاری نمایشگاههای ملی و بین المللی از دیگر اهداف تعیین شده میباشد ‌

سینا سنجری
موسسه بین المللی پژوهشهای صنعتی ایران

فهرست
Call Now Button