برخی از کارفرمایان موسسه

سابقه همکاری و مشارکت :

¤ وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
– اداره کل روابط عمومی
– سازمان های صنعت ، معدن و تجترت ده استان کشور
– ستاد برگزاری بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

¤ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– معاونت امور تعاون
– خانه تعانگران ایران
– اداره کل بین الملل

¤ سازمان توسعه تجارت ایران 

. اداره کل اروپا و آمریکا
. دفتر خدمات بازرگانی
. دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان

– وزارت امور اقتصادی و دارایی 

– پژوهشکده امور اقتصادیا

¤ اتاق بازرگانی تهران 

¤ اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

¤ انجمن برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران 

¤ خانه صنعت ، معدن و تجارت تهران

فهرست
Call Now Button