موضوع فعالیت

¤ برگزاری نشستها ، کنفرانسها ، همایشها و سمینارهای تجاری ، صنعتی و اقتصادی در حوزه های ملی و بین المللی

¤ برگزاری نشستهای دوجانبه اقتصادی B TO B با هیاتهای تجاری خارجی

¤ برنامه ریزی و اجرای تورهای ورودی( Incoming) تجاری و بازدید از مناطق صنعتی

¤ اعزام هیاتهای تجاری به همایشها ، نمایشگاهها و رویدادهای بین المللی اقتصادی

¤ تامین مالی رویدادهای تجاری و صنعتی

¤ طراحی ، تحلیل ، پژوهش ، اجرا و مشارکت در طرحها ، رویدادها و پلتفرمهای B TO B و B TO C   و B TO G رسانه ای و تجاری

فهرست
Call Now Button